சிலைத் திருட்டு – பாகம் ஒன்பது. டோலேடோ விநாயகர்

இந்த சிலைத் திருட்டு வழக்கு குறித்து இன்னும் பல முக்கிய தகவல் / துப்புகளைத் தர இருக்கிறோம் என்று சொன்னோம் அல்லவா. இதோ …

மீண்டும் ஒரு முறை காவல் துறையின் படங்களை பாருங்கள்.

இரண்டு சிலைகளுக்கு பச்சை பார்டர் கொடுத்துள்ளோம். அவற்றில் இன்று நாம் காணப்போவது – ஸ்ரிபுரந்தன் யானைமுகன்.

இந்த திருட்டு பற்றி தகவல் வெளியானது முதல் இந்த திருட்டு சிலைகளை பற்பல அருங்காட்சியங்கள் வாங்கி இருக்கலாம் என்று தெரிந்தது – அதனால் 2005 பின்னர் உலகெங்கிலும் உள்ள அருங்காட்சியங்களின் சேகரிப்பு குறிப்புகள் ஆராய்ந்து வந்துள்ளோம். அப்படி ஒரு தேடலில் சிக்கியகுறிப்பு தான் அமெரிக்க டோலேடோ அருங்காட்சியம் 2006 வாங்கிய விநாயகர்.

மேலும் தேடிய பொது இந்த அருங்காட்சியகம் கபூருடன் நெருங்கிய தொடர்பு கொண்டுள்ளது தெரிய வந்தது. அவர்களது 2007 வருடாந்திர அறிக்கை மூலம் அந்த தொடர்புகள் என்ன என்ன என்பதை இந்த பதிவின் முடிவில் இணைக்கிறோம். 2006 அறிக்கை இணையத்தில் கிடைக்கவில்லை.

ஆனால் இந்த விநாயகர் சிலையில் உள்ள தடயங்கள் கொண்டு இது ஸ்ரிபுரந்தன் கோயிலில் திருடப்பட்ட சிலை என்று எளிதில் நிரூபிக்கலாம்.

யானைமுகனின் தும்பிக்கையில் தான் முக்கிய குறிப்பு உள்ளது. அதில் தழும்புகளை இருப்பது தெரிகிறதா? . ( இன்னும் நல்ல படங்கள் அதிகாரிகள் வெளியிடுவார்கள் என்று நம்புகிறோம்)


நண்பர் ஒருவர் உதவியுடன் ( நமக்கென்றே அவர் டோலேடோ அருங்காட்சியகம் சென்று படங்களை எடுத்து கொடுத்தார்) – அதிலும் அதே தழும்பு இருப்பதை காணலாம்.

கைகள், சிலை இருக்கும் பீடம், இடுப்பு கோமணம் என்று எல்லாம் அச்சு அசல் அதே…waist now

இவற்றைக் கொண்டு இந்த சிலையையும் நமது அதிகாரிகள் மீட்டு வருவார்கள் என்று நம்புவோம்.

குறிப்பு:

Annual report 2007 of the Toledo Museum ( extract):

Burmese, Buddhist Votive Plaque, 12th–13th century, terra cotta,
Gift of Subhash Kapoor, 2007.113
Burmese, Buddhist Votive Plaque, 12th–13th century, terra cotta,
Gift of Subhash Kapoor, 2007.114
Indian, Gupta Period, Seated Mother, 5th century, terra cotta, terra
cotta, Gift of Subhash Kapoor, 2007.107
Indian, Gupta Period, Standing Monkey, 6th century, terra cotta,
Gift of Subhash Kapoor, 2007.108
Indian (Chandraketugarh), Mithuna Plaque, 1st century B.C.–1st
century A.D., terra cotta, Gift of Subhash Kapoor, 2007.109
Indian (Chandraketugarh), Kubera Rattle, 1st century B.C.–1st
century A.D., terra cotta, Gift of Subhash Kapoor, 2007.110
Indian, Gupta Period, Durga Killing Buffalo Demon, 5th century,
terra cotta, Gift of Subhash Kapoor, 2007.111
Indian, Mauryan, Bird with Wheels, 1st century B.C.–1st century A.D.,
terra cotta, Gift of Subhash Kapoor, 2007.112
Indian (Chandraketugarh), Kubera Rattle, 1st century B.C.–1st
century A.D., terra cotta, Gift of Subhash Kapoor, 2007.115
Indian (Chandraketugarh), Fertility Goddess Sitting with Star, 1st
century B.C.–1st century A.D., terra cotta, Gift of Subhash Kapoor,
2007.116
Indian (Chandraketugarh), Square Plaque with Horse, 1st century
B.C.–1st century A.D., terra cotta, Gift of Subhash Kapoor, 2007.117
Indian (Chandraketugarh), Fertility Plaque, 1st century B.C.–1st
century A.D., terra cotta, Gift of Subhash Kapoor, 2007.118
Indian (Chandraketugarh), Man Riding Animal, 1st century B.C.–1st
century A.D., terra cotta, Gift of Subhash Kapoor, 2007.119
Indian (Chandraketugarh), Torso of a Woman, 1st century B.C.–1st
century A.D., terra cotta, Gift of Subhash Kapoor, 2007.120
Indian (Chandraketugarh), Monkey Figure, 1st century B.C.–1st
century A.D., terra cotta, Gift of Subhash Kapoor, 2007.121
Indian (Chandraketugarh), Mithuna Plaque, 1st century B.C.–1st
century A.D., terra cotta, Gift of Subhash Kapoor, 2007.122
Indian (Chandraketugarh), Mithuna Plaque, 1st century B.C.–1st
century A.D., terra cotta, Gift of Subhash Kapoor, 2007.123
Indian (Chandraketugarh), Plaque with Two Figures, 1st century
B.C.–1st century A.D., terra cotta, Gift of Subhash Kapoor, 2007.124
Indian (Chandraketugarh), Plaque with Figures, 1st century B.C.–1st
century A.D., terra cotta, Gift of Subhash Kapoor, 2007.125
Indian (Chandraketugarh), Mithuna Plaque, 1st century B.C.–1st
century A.D., terra cotta, Gift of Subhash Kapoor, 2007.126
Indian (Chandraketugarh), Rattle of Kubera, 1st century B.C.–1st
century A.D., terra cotta, Gift of Subhash Kapoor, 2007.127
Indian (Chandraketugarh), Plaque of Yakshi, 1st century B.C.–1st
century A.D., terra cotta, Gift of Subhash Kapoor, 2007.128
Indian (Chandraketugarh), Mithuna Plaque, 1st century B.C.–1st
century A.D., terra cotta, Gift of Subhash Kapoor, 2007.129
Indian (Chandraketugarh), Mithuna Plaque, 1st century B.C.–1st
century A.D., terra cotta, Gift of Subhash Kapoor, 2007.130
Indian (Chandraketugarh), Plaque of Standing Figure, 1st century
B.C.–1st century A.D., terra cotta, Gift of Subhash Kapoor, 2007.131
Indian (Chandraketugarh), Plaque of a Horse, 1st century B.C.-1st
century A.D., terra cotta, Gift of Subhash Kapoor, 2007.132
Indian (Chandraketugarh), Plaque of Two Figures, 1st century B.C.–1st
century A.D., terra cotta, Gift of Subhash Kapoor, 2007.133
Indian (Chandraketugarh), Mithuna Plaque, 1st century B.C.–1st
century A.D., terra cotta, Gift of Subhash Kapoor, 2007.134
Indian (Chandraketugarh), Mithuna Plaque, 1st century B.C.–1st
century A.D., terra cotta, Gift of Subhash Kapoor, 2007.135
Indian (Chandraketugarh), Circular Plaque Fertility Goddess, 1st
century B.C.–1st century A.D., terra cotta, Gift of Subhash Kapoor,
2007.136
Indian (Chandraketugarh), Figure on Crocodile, 1st century B.C.–1st
century A.D., terra cotta, Gift of Subhash Kapoor, 2007.137
Indian (Chandraketugarh), Mithuna Plaque, 1st century B.C.–1st
century A.D., terra cotta, Gift of Subhash Kapoor, 2007.138
Indian (Chandraketugarh), Fragment of Yakshi Head, 1st century
B.C.–1st century A.D., terra cotta, Gift of Subhash Kapoor, 2007.139
Indian (Chandraketugarh), Standing Yakshi, 1st century B.C.–1st
century A.D., terra cotta, Gift of Subhash Kapoor, 2007.140
Indian (Chandraketugarh), Fragment of Yakshi Plaque, 1st century
B.C.–1st century A.D., terra cotta, Gift of Subhash Kapoor, 2007.141
Indian (Chandraketugarh), Fragment of Yakshi and Bird, 1st century
B.C.–1st century A.D., terra cotta, Gift of Subhash Kapoor, 2007.142
Indian (Uttar Pradesh), Ram, 1st –2nd century A.D., terra cotta, Gift
of Subhash Kapoor, 2007.143
Indian (Chandraketugarh), Mithuna Plaque, 1st century B.C.–1st
century A.D., terra cotta, Gift of Subhash Kapoor, 2007.144
Indian (Chandraketugarh), Plaque of Water Buffalo and Tiger, 1st
century B.C.–1st century A.D., terra cotta, Gift of Subhash Kapoor,
2007.145
Indian (Chandraketugarh), Fertility Goddess Figure, 1st century
B.C.–1st century A.D., terra cotta, Gift of Subhash Kapoor, 2007.146
Indian (Uttar Pradesh), Gupta Period, Head, 5th century, terra cotta,
Gift of Subhash Kapoor, 2007.147
Indian (Uttar Pradesh), Gupta Period, Head, 6th century, terra cotta,
Gift of Subhash Kapoor, 2007.148
Indian (Uttar Pradesh), Gupta Period, Head, 7th century, terra cotta,
Gift of Subhash Kapoor, 2007.149
Indian (Uttar Pradesh), Gupta Period, Head, 8th century, terra cotta,
Gift of Subhash Kapoor, 2007.150
Indian (Western India), Female Head, Gupta period, 5th century,
terra cotta, Gift of Subhash Kapoor, 2007.158
Indian, Gupta Period, Head, 4th century, terra cotta, Gift of Subhash
Kapoor, 2007.159

seems he was also into Pakistani

Pakistani (Mehrgarh; Ancient India), Bull with Two Humps, 5000–
2000 B.C., terra cotta, Gift of Subhash Kapoor, 2007.151
Pakistani (Mehrgarh; Ancient India), Cow, 5000–2000 B.C., terra
cotta, Gift of Subhash Kapoor, 2007.152
Pakistani (Mehrgarh; Ancient India), Cow on Base, 5000–2000 B.C.,
terra cotta, Gift of Subhash Kapoor, 2007.153
Pakistani (Mehrgarh; Ancient India), Two Cows, 5000–2000 B.C.,
terra cotta, Gift of Subhash Kapoor, 2007.154
Pakistani, Cross Plaque, 5th–7th century, terra cotta, Gift of Subhash
Kapoor, 2007.155
Pakistani (Mehrgarh; Ancient India), Bowl, 4th–3rd century B.C.,
terra cotta, Gift of Subhash Kapoor, 2007.156
Pakistani (Mehrgarh; Ancient India), Female Doll, 5th–3rd century
B.C., terra cotta, Gift of Subhash Kapoor, 2007.160
Pakistani (Mehrgarh; Ancient India), Female Doll, 6th–3rdcentury
B.C., terra cotta, Gift of Subhash Kapoor, 2007.161
Pakistani (Mohenjo-daro; Ancient India), Weight, 3000–1000 B.C.,
terra cotta, Gift of Subhash Kapoor, 2007.162
Pakistani (Mehrgarh; Ancient India), Bull with Two Humps, 5000–
2000 B.C., terra cotta, Gift of Subhash Kapoor, 2007.151
Pakistani (Mehrgarh; Ancient India), Cow, 5000–2000 B.C., terra
cotta, Gift of Subhash Kapoor, 2007.152
Pakistani (Mehrgarh; Ancient India), Cow on Base, 5000–2000 B.C.,
terra cotta, Gift of Subhash Kapoor, 2007.153
Pakistani (Mehrgarh; Ancient India), Two Cows, 5000–2000 B.C.,
terra cotta, Gift of Subhash Kapoor, 2007.154
Pakistani, Cross Plaque, 5th–7th century, terra cotta, Gift of Subhash
Kapoor, 2007.155
Pakistani (Mehrgarh; Ancient India), Bowl, 4th–3rd century B.C.,
terra cotta, Gift of Subhash Kapoor, 2007.156
Pakistani (Mehrgarh; Ancient India), Female Doll, 5th–3rd century
B.C., terra cotta, Gift of Subhash Kapoor, 2007.160

Iranian

Iranian, Pitcher, 9th–10th century, terra cotta, Gift of Subhash
Kapoor, 2007.157

The Museum recognizes and thanks the
following organizations, businesses, and
individuals who made gifts during 2008
in support of art acquisitions, capital
projects, and special programs.
$100,000+ – Subhash Kapoor: gift of art

CUMULATIVE GIVING
The Toledo Museum of Art salutes the
following donors for their generosity and
continuing support during its second
century:
Key:
I. Founding Benefactors
II. $10 million and higher
III. $5 million to $9.999 million
IV. $1 million to $4.999 million
V. $500,000 to $999,999
VI. $250,000 to $499,999 – Mr. Subhash Kapoor
VII. $100,000 to $249,999

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *